พช.เชียงใหม่ มอบรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ประจำปี 2562

  
    สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ มอบรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ประจำปี 2562 และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำ กลุ่ม/องค์กร เครือข่าย และหมู่บ้านที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด
นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการพิจารณาตัดสินการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562 จำนวน 5 ประเภทเรียบแล้วเรียบร้อย โดยได้รับเกียรติจากนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร สำหรับรางวัลประเภท หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น รางวัลชนะเลิศได้แก่ บ้านห้วยเป้า หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 9 ตำบล เชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 2 ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ บ้านดงป่างิ้ว หมู่ที่ 7 ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว และบ้านหนองห่าย หมู่ที่ 19 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง ประเภทกลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าบ้านดงป่างิ้ว หมู่ที่ 7 ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง ประเภท ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ผู้นำ อช. ชายดีเด่น ได้แก่ นายประทัด บรรณศาสตร์ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว ประเภท ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ผู้นำ อช. หญิงดีเด่น ได้แก่ นางมยุรา ตุ่นแก้ว ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย ประเภท ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับดีเด่น ได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง และประเภทครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างดีเด่น ได้แก่ นางจันทร์สม ตันจินะ ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี โดยผู้ได้รับรางวัลจะได้เข้ารับโล่พระราชทานสมเด็จกระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่กรมการพัฒนาชุมชน จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2562 นี้
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ในการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นวาระสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย ประชาชนพึ่งตนเองได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในหมู่บ้าน ชุมชน ให้มีอาชีพ มีรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก
 
2 สิงหาคม 2562 , 09:24 น. , อ่าน 24  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม