จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ

  
    เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ เทศบาลตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมจำนวนมาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานมุ่งมั่น ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจการพัฒนางานต่างๆ ทรงทุ่มเทพระวรกาย เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นรูปแบบหนึ่งของการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ โดยเฉพาะการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรพร้อมกับการบริการในคราวเดียวกัน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตรกว่า 20 หน่วยงานลงมาทำงานในพื้นที่ จัดให้มีผู้ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และนำเทคโนโลยี หรือวิธีการทำงานใหม่ๆ หรือสิ่งที่เป็นผลสำเร็จ มาให้พี่น้องประชาชนในภาคเกษตรควรได้รับรู้ รับทราบ รวมทั้งปรึกษาหารือในปัญหาต่างๆ เกิดขึ้น
ทั้งนี้ การเกษตรนั้น ถือเป็นงานที่มีความสำคัญของประเทศไทย และในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีเกษตรกรกว่าร้อยละ 80 ซึ่งงานภาคเกษตรเป็นงานที่จะต้องส่งเสริมให้มีความเข้มแข็ง และสามารถก้าวทันกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการการเกษตร ทั้งการให้ความรู้ การนำอุปกรณ์ และเพิ่มการให้คำปรึกษาต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาแก่พี่น้องประชาชน
 
2 สิงหาคม 2562 , 18:44 น. , อ่าน 13  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม