ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เร่งสร้างเครือข่ายบริการอุตุนิยมวิทยาแบบมีส่วนร่วม

  
    ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ต่อยอดสร้างเครือข่ายบริการอุตุนิยมวิทยาแบบมีส่วนร่วม นำข้อมูลอุตุนิยมวิทยามาประยุกต์ใช้ในการเกษตรบนพื้นที่สูงในการวางแผน และกระบวนการตัดสินใจ ด้านการผลิตในสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันในระยะยาว
นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เปิดเผยว่า ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้นและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเพาะปลูกพืชบนพื้นที่สูงในมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น ให้แก่นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ กลุ่มผู้นำเกษตรกร และยุวเกษตรกร ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สามารถนำข้อมูลอุตุนิยมวิทยามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนและติดตามผลด้านการผลิต ในสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกัน และยังเป็นการสร้างเครือข่ายความมือด้านการเพาะปลูกพืชบนพื้นที่สูงในมูลนิธิโครงการหลวงอีกด้วย
ดังนั้น ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง จึงร่วมสร้างเครือข่ายการบริการอุตุนิยมวิทยาแบบมีส่วนร่วม ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องความรู้ทางด้านอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change ) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (Southwest monsoon) ที่มีผลกระทบต่อการเพาะปลูกพืช เรื่องหลักการพยากรณ์อากาศ และการประยุกต์ใช้การพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรบนพื้นที่สูง เรื่องหลักการติดตาม แปรผลจากภาพเรดาร์ตรวจอากาศและดาวเทียมเพื่อวิเคราะห์หาปริมาณน้ำฝน ให้กับกลุ่มเป้าหมาย สามารถนำข้อมูลอุตุนิยมวิทยามาประยุกต์ใช้ในการเกษตรบนพื้นที่สูงในการวางแผน และกระบวนการตัดสินใจ ด้านการผลิตในสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันในระยะยาว โดยคำนึงถึงหลักประหยัด คุ้มค่า น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องไปกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีต่อไป
 
3 สิงหาคม 2562 , 10:31 น. , อ่าน 19  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย