ประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ในเขตภาคเหนือ

  
    สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ในเขตภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ครั้งที่ 1 ในเขตภาคเหนือ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2562 โดยมี ดร.นวรัตน์ ไกรพานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ผู้บริหารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ภาคเหนือ กว่า 300 คน เข้าร่วม กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการพัฒนาแนวทางการสนับสนุนการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบ กองทุนสิ่งแวดล้อม ที่เป็นการสร้างศักยภาพของภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดและระดับภาค เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด และเสริมสร้างวินัยของคนในชาติในเรื่องของการคัดแยกขยะ ตั้งแต่ระดับครัวเรือน ซึ่งมีกิจกรรมหลัก คือ การรณรงค์และให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะ การส่งเสริมการจัดการขยะ 4 ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ รีไซเคิล อันตราย และทั่วไป ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการลดการใช้โฟมและถุงพลาสติกให้ครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศไทย
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมากองทุนสิ่งแวดล้อม ได้สนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปแล้วจำนวน 631 แห่ง วงเงินรวม 205 ล้านบาท ซึ่งในปี 2562 นี้ กองทุนสิ่งแวดล้อม จะได้สนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติมอีก 645 แห่ง วงเงินรวม 248 ล้านบาท ซึ่งจะมีระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564
 
5 สิงหาคม 2562 , 11:08 น. , อ่าน 13  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม