เชียงใหม่ มอบถังดักไขมันให้กับ อปท. ตามโครงการเปลี่ยนน้ำเสีย จัดโครงการเปลี่ยนน้ำเสีย เป็นน้ำใสให้ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  
    องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบถังดักไขมันตามโครงการเปลี่ยนน้ำเสีย เป็นน้ำใสให้ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อลดปริมาณไขมันจะถูกปล่อยลงคลองแม่ข่า
ที่ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย เป็นประธานในพิธีมอบถังดักไขมัน ในโครงการเปลี่ยนน้ำเสีย เป็นน้ำใสให้ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า องค์การจัดการน้ำเสียได้ดำเนินการจัดหาถังดักไขมันสำเร็จรูป ขนาด 15 ลิตร จำนวน 330 ถัง ในโครงการเปลี่ยนน้ำเสีย เป็นน้ำใสให้ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อมอบให้กับเทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลตำบลช้างเผือก เทศบาลตำบลป่าแดด และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว นำไปติดตั้งในชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้กับคลองแม่ข่า เพื่อลดปริมาณไขมันที่จะถูกปล่อยลงคลองแม่ข่า เป็นการลดความสกปรกและทำให้คุณภาพน้ำในคลองแม่ข่าดีขึ้น
ทั้งนี้ องค์การจัดการน้ำเสีย เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจสำคัญในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกภาคทั่วประเทศ รวมถึงการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการก่อสร้างบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก สร้างกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงหลักเสริมสร้างความเข้มแข็ง สร้างภูมิคุ้มกันอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้การป้องกันในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย และรณรงค์ลดความสกปรกของน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด
 
6 สิงหาคม 2562 , 16:16 น. , อ่าน 19  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม