ลำไยเชียงใหม่เก็บเกี่ยวไปแล้วกว่าร้อยละ 30 ..//

  
    พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เผยราคาลำไยปีนี้ดีกว่าปีที่ผ่านมา ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่เก็บเกี่ยวผลผลิตในฤดูไปแล้วกว่าร้อยละ 30 พร้อมเชื่อมโยงตลาดลำไยกับห้างค้าปลีก..// นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 นี้ เป็นช่วงที่ผลผลิตลำไยในฤดูกาลออกสู่ท้องตลาดมากที่สุดถึงร้อยละ 22.68 ซึ่งราคาลำไย ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ลำไยสดช่อตะกร้าขาว เกรด AA+A ราคา 35-40 บาทต่อกิโลกรัม ลำไยสดช่อมัดปุ๊ก เกรด AA+A ราคา 28-30 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนราคาลำไยรูดร่วง เกรด AA ราคา 32-33 บาทต่อกิโลกรัม เกรด A ราคา 22-22.50 บาทต่อกิโลกรัม เกรด B ราคา 12-12.50 บาทต่อกิโลกรัม และเกรด C ราคา 1-2 บาทต่อกิโลกรัม ทั้งนี้ ได้มีแนวทางบริหารจัดการผลผลิตลำไย ปี 2562 โดยปริมาณลำไยในฤดูกาล 119,169 ตัน ความต้องการแปรรูป 70,310 ตัน คิดเป็นร้อยละ 59 ทั้งการอบแห้งเป็นเนื้อสีทอง อบแห้งทั้งเปลือก และเข้าโรงงานลำไยกระป๋อง ขณะที่ความต้องการบริโภคสด 48,859 ตัน คิดเป็นร้อยละ 41 ซึ่งขายตลาดในประเทศทั้งตลาดปกติ และตลาดในจังหวัด ประมาณ 30,900 ตัน และส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศกว่า 17,800 ตัน นอกจากนี้ยังได้จัดทำโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 2 โครงการ คือ โครงการสนับสนุนจุดรวบรวมและคัดคุณภาพลำไย เพื่อกระจายออกนอกแหล่งผลิตปี 2562 จังหวัดเชียงใหม่ โดยสนับสนุนค่าบริหารจัดการผลผลิตลำไยในการรวบรวมและคัดคุณภาพ ปริมาณ 300 ตัน ในอัตราไม่เกิน กิโลกรัมละ 2 บาทให้แก่สหกรณ์การเกษตร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการจุดรวบรวมผลผลิตที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และโครงการสนับสนุนจุดรวบรวมลำไยสดเพื่อแปรรูป ปี 2562 จังหวัดเชียงใหม่ โดยขอใช้งบประมาณเป็นเงินจ่ายขาดเพื่อสนับสนุนการชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ให้กับสหกรณ์การเกษตร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการแปรรูปลำไยขั้นต้น ในพื้นที่เป้าหมายที่ใช้เงินทุนหมุนเวียน รับซื้อผลผลิตลำไย เป้าหมายลำไยสด 5,000 ตัน วงเงินรวม 2 ล้านบาท อย่างไรก็ตามช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา กรมการค้าภายในได้มีการประชุมเพื่อเชื่อมโยงตลาดลำไยให้กับผู้ประกอบการรับซื้อผลไม้ห้างค้าปลีกค้าส่ง โดยขอความร่วมมือให้รับซื้อลำไยของเกษตรกรและเชื่อมโยงบริษัทเอกชน เข้ารวบรวมรับซื้อลำไยร่วง เกรด C กิโลกรัมละ 3 บาท ประมาณวันละ 50 ตัน ในเดือนสิงหาคม 2562 จากกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่แหล่งผลิตภาคเหนือ
 
7 สิงหาคม 2562 , 12:36 น. , อ่าน 34  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด