องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ เครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 7

  
    องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ เครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 7 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย และการเผยแพร่จิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พันธุ์พืชสู่วงกว้าง
นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ องค์กรสวนพฤกษศาสตร์นานาชาติเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์พืช หรือ Botanic Gardens Conservation International (BGCI) จัดประชุมวิชาการนานาชาติ “เครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 7” (7th SOUTHEAST ASIA BOTANIC GARDENS (SEABG) NETWORK CONFERENCE) ที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2562 เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสวนพฤกษศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการจัดการสวนพฤกษศาสตร์ และความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพด้านการอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย และการเผยแพร่จิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พันธุ์พืชสู่วงกว้าง เพื่อให้บรรลุการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์นอกถิ่นที่อยู่อาศัย (Ex Situ Conservation) ตลอดจนเป้าหมายกลยุทธ์ทั่วโลกสำหรับการอนุรักษ์ (Global Strategy for Plant Conservation) โดยมีผู้แทนเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEABG) ทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องจาก 17 ประเทศ กว่า 100 คน เข้าร่วมการประชุม
ทั้งนี้ ประชุม กำหนดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “บทบาทของสวนพฤกษศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุ์พืชในถิ่นกำเนิด” อีกทั้งจะมีการหารือในด้านการแสวงหาทุน ตลอดจนแนวทางความร่วมมือระหว่างสวนพฤกษศาสตร์เครือข่ายเพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์พืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างยั่งยืน
 
7 สิงหาคม 2562 , 12:59 น. , อ่าน 17  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย