ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ เปิดเวทีโชว์ไอเดียพัฒนาเชียงใหม่อย่างสร้างสรรค์ ต่อยอดสู่นวัตกรรมสุขภาพในเชิงพาณิชย์

  
    ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเวทีโชว์ไอเดียพัฒนาเชียงใหม่อย่างสร้างสรรค์ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสตาร์ทอัพทางด้านการแพทย์ ขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่เมืองสุขภาพ
ที่โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Demo Day เปิดเวทีนำเสนอผลงานสตาร์ทอัพ (Startup Pitching Challenge) ภายใต้โครงการการพัฒนาพื้นที่สุขภาพดิจิตอลภาคเหนือเพื่อการขับเคลื่อนสู่เชียงใหม่เมืองสุขภาพ (Northern Digital Health Revolution to Chiang Mai Medical and Health Hub) โดยมี ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ร่วมโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้เริ่มเปิดตัวโครงการตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการสตาร์ทอัพทั่วประเทศสมัครร่วมโครงการมากกว่า 30 ทีม โดยคัดเลือกแผนธุรกิจที่มีศักยภาพและความพร้อมเพียง 11 ทีม เข้าสู่กิจกรรมอบรม workshop รับความรู้และแบ่งปันประสบการณ์พร้อมรับคำแนะนำปรึกษาเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจสุขภาพทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 80 ชั่วโมง ในระเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม – กรกฎาคม 2562) เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาทางด้านสุขภาพและสาธารณสุขได้จริง สามารถผลักดันจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นเมืองสุขภาพที่มีบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ครบครัน (Medical Hub) ส่งเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชากรในพื้นที่ เป็นรากฐานให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจเพิ่มมูลค่าที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เน้นการพัฒนาความมั่นคง ความสามารถในการแข่งขัน และความเท่าเทียมกันทางสังคมได้อย่างยั่งยืน
ด้านผลลัพธ์ภาพรวมโครงการฯ ได้ทำให้เกิดการนำงานวิจัยในมหาวิทยาลัยมาพัฒนาต่อยอดสู่นวัตกรรมสุขภาพในเชิงพาณิชย์ พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบสตาร์ทอัพทางด้านการแพทย์ (Medical and Healthcare Startup) อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การยกระดับการบริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข มุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างแท้จริง โดยคาดว่าผลงานเหล่านี้จะสามารถช่วยลดปัญหาและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับภาคเหนือและประเทศไทยภายในเวลา 3 ปี ได้ไม่น้อยกว่า 150 ล้านบาท
 
7 สิงหาคม 2562 , 16:13 น. , อ่าน 78  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย