กาแฟเทพเสด็จ คว้ารางวัลที่ 1 เกษตรแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับจังหวัด..//

  
    กาแฟเทพเสด็จ คว้ารางวัลที่ 1 เกษตรแปลงใหญ่กาแฟดีเด่น ระดับจังหวัดเชียงใหม่ เชื่อมโยงศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ของอำเภอดอยสะเก็ด..//
ที่ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบโล่รางวัลแก่เกษตรแปลงใหญ่ที่ได้รับรางวัล ในการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ซึ่งในปีนี้ผลการประกวด แปลงใหญ่ที่ได้รับรางวัลที่ 1 ได้แก่ แปลงใหญ่กาแฟ ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะก็ด รางวัลที่ 2 ได้แก่ แปลงใหญ่มะม่วง ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว และรางวัลที่ 3 ได้แก่ แปลงใหญ่ลำไย ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งแปลงใหญ่ที่ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับจังหวัด ส่งเข้าประกวดระดับเขต ผลปรากฏว่า แปลงใหญ่กาแฟ ตำบลเทพเสด็จ ได้รางวัลที่ 3 ระดับเขต
สำหรับ เกษตรแปลงใหญ่กาแฟเทพเสด็จ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2560 โดยกรมส่งเสริมการเกษตร มีสมาชิก จำนวน 34 ราย พื้นที่ 360 ไร่ เชื่อมโยงศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ของอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการผลิตกาแฟ จุดเด่นคือ สภาพพื้นที่ อากาศที่เหมาะสมในการปลูกกาแฟ ที่ผ่านมา มีประชาชนทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดต่างๆ เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาข้อมูลกาแฟตลอดปี จากการดำเนินการแปลงใหญ่ที่ผ่านมา ทำให้กาแฟที่นี่มีชื่อเสียงมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองว่าเป็นแหล่งผลิตกาแฟตามลักษณะเฉพาะถิ่น หรือ GI นับเป็นความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นกับสิ่งที่ธรรมชาติสรรค์สร้าง เอกลักษณ์กาแฟไทย มาตรฐานกาแฟระดับสากล
 
8 สิงหาคม 2562 , 16:08 น. , อ่าน 20  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด