ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เปิดตัว Smart Food ยกระดับพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเมืองเหนือ

  
    ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดตัวกิจกรรม Smart Food สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้นวัตกรรม ยกระดับพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเมืองเหนือ
ที่อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดตัวกิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อาหารที่มีศักยภาพด้านงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะในอุตสาหกรรมอาหาร (Northern Thailand Food Valley to Smart Industry 4.0) เพื่อเปิดตัวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ร่วมพัฒนายกระดับสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปด้วยการนำนวัตกรรมและความสร้างสรรค์มาช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ตอบโจทย์กับความต้องการของตลาด
ภายในงาน ได้จัดให้มีการเสวนา Northern Thailand Food Valley to Smart Industry 4.0 : What is Project? What is Food Innovation? What is Food Craft? สร้างการรับรู้ ปรับเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดในการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม การบรรยายจุดประกายความคิด (Inspiration Talk) “การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมยุคใหม่” และ “การสื่อสารในวงการอาหารยุคปัจจุบัน (Food Communication) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเพิ่มมูลค่าและเพิ่มคุณค่าในตลาดอาหาร” ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจเข้าร่วมงานกว่า 80 คน
ทั้งนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้จากการฝึกอบรม เปิดประสบการณ์ใหม่จากการศึกษาดูงาน และจะได้รับคำปรึกษาเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญจนเกิดผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการนำความคิดสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ พร้อมโอกาสแสดงศักยภาพในงานจัดแสดงสินค้าและเชื่อมโยงจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) กับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 091-0783-352 และ 087-6590-145 โดยสามารถลงทะเบียนสมัครร่วมกิจกรรมได้ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2562
 
8 สิงหาคม 2562 , 16:58 น. , อ่าน 30  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย