หน่วยงานด้านการศึกษาจ.เชียงใหม่ ถอดบทเรียนและจัดทำหลักสูตรการแก้ไขปัญหาสภาวะวิกฤตหมอกควัน..//

  
    ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เร่งถอดบทเรียนและจัดทำหลักสูตรการแก้ไขปัญหาสภาวะวิกฤตหมอกควัน หลังจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนแก้ไขปัญหาสภาวะวิกฤตหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ หวังพัฒนาเป็นหลักสูตรการแก้ไขปัญหาสภาวะวิกฤตหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ให้เกิดประโยชน์ต่อเยาวชนในพื้นที่..// ที่โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมถอดบทเรียนและจัดทำหลักสูตรการแก้ไขปัญหาสภาวะวิกฤตหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายการศึกษา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องฝ่ายการศึกษา ทั้งหน่วยงานทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา รวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดความรู้ที่เป็นบทเรียนและสามารถนำไปพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาเป็นหลักสูตรการแก้ไขปัญหาสภาวะวิกฤตหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกิดประโยชน์ต่อเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานและร่วมพูดคุย โดยเนื้อหาในการประชุม ประกอบด้วย การวิเคราะห์ ถอดบทเรียนและจัดทำหลักสูตรการแก้ไขปัญหาสภาวะวิกฤตหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะนำข้อคิดเห็นสรุปในภาพรวม ก่อนที่จะนำไปพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน และหลักสูตรไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในปีต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการประกาศจัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนแก้ไขปัญหาสภาวะวิกฤตหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่” ขึ้น เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการให้ความรู้ ต่อเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง รวมถึงควบคุมดูแล และร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนทุกภาคส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ในการแก้ไขปัญหาสภาวะหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อทุกคนอย่างยั่งยืน
 
9 สิงหาคม 2562 , 11:30 น. , อ่าน 28  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด