เชียงใหม่ เปิดโครงการ Open House เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 8 ปี ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3

  
    ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 เชียงใหม่ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 8 ปี และเปิดโครงการ Open House เพื่อให้ผู้ประกันตนทุพพลภาพ สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัว ให้มีกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีคุณค่า
ที่ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 8 ปี และโครงการ Open House ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 โดยมีนางอัจฉรา บัวทอง ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูคนงานภาค 3 ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพเข้าร่วมจำนวนมาก ซึ่งหลังจากพิธีเปิดได้มีการมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่จบหลักสูตรการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 87 ราย และโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการดีเด่น ที่ให้โอกาสและดูแลช่วยเหลือลูกจ้างที่บาดเจ็บจากการทำงาน ประจำปี 2562
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดในการฟื้นฟูสมรรถภาพ คือตัวของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพเองที่มีความพากเพียร วิริยะอุตสาหะ เพื่อสร้างชีวิตที่ดีขึ้น เป็นหลักประกันในการดำรงชีวิตที่มั่นคง ซึ่งผลแห่งความพยายามผู้ที่สำเร็จการฟื้นฟูสมรรถภาพทุกท่าน จะได้ออกไปดำเนินชีวิต และไปทำงานตามแนวทางที่ตนเองได้ตั้งไว้ รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลที่ประสบปัญหาได้มีกำลังใจ ในการสามารถใช้อวัยวะที่เหลืออยู่ในการปฏิบัติภารกิจประจำวัน สามารถมีงานทำ มีรายได้ นำไปช่วยเหลือตนเองและครอบครัว ให้มีกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีคุณค่า
ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 ได้ปรับยุทธวิธีในการดำเนินงาน โดยผสมผสานประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ รวมถึงทักษะด้านการแพทย์ ด้านอาชีพ ด้านจิตใจ และด้านสังคม เข้าด้วยกันในรูปแบบของสหวิทยาการ โดยมีลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากการทำงาน และผู้ประกันตนทุพพลภาพในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพแล้ว จำนวน 736 ราย และมีผู้สิ้นสุดการฟื้นฟูสมรรถภาพและกลับไปประกอบอาชีพทั้งสิ้น จำนวน 430 ราย
 
9 สิงหาคม 2562 , 15:32 น. , อ่าน 30  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม