มาตรการแก้ไขปัญหาราคากระเทียมตกต่ำของจังหวัดเชียงใหม่..//

  
    พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เผย 3 มาตรการแก้ไขปัญหาราคากระเทียมตกต่ำ ของจังหวัดเชียงใหม่ ..// นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาราคากระเทียมตกต่ำ ปีการผลิต 2561/62 จำนวน 3 มาตรการหลัก คือ มาตรการที่ 1 การดำเนินโครงการเพื่อใช้เงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในการดำเนินโครงการ ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร หรือคบท. ทั้งโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม โดยขอรับสนับสนุนเงินจ่ายขาดเพื่อชดเชยดอกเบี้ย ร้อยละ 3 ต่อปี ให้เกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมในพื้นที่แหล่งผลิต เพื่อชะลอการจำหน่ายผลผลิต ไร่ละ 10,000 บาทแต่ไม่เกิน 7 ไร่ วงเงินกว่า 3 ล้านบาท โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯจำนวน 5 ราย เนื่องจากกระเทียมมีราคาดีจึงทำให้มีผู้เข้าร่วมโครงการฯน้อย มาตรการที่ 2 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการรวบรวมและแปรรูปกระเทียม โดยได้มีการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการฯให้แก่ผู้ประสงค์ที่เข้าร่วมโครงการฯไปแล้วเมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 22 ราย วงเงิน 113.90 ล้านบาท และมาตรการที่ 3 การเชื่อมโยงตลาดกระเทียม ปีการผลิต 2561/62 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกรมการค้าภายใน ได้มีการจัดประชุมการเชื่อมโยงการตลาดและเจรจาซื้อสินค้ากระเทียม ระหว่างกลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ผู้ปลูกกระเทียม กับผู้ประกอบการโรงงาน ผู้ประกอบการค้าปลีกและค้าส่ง Modern Trade และตลาดที่อยู่ในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน เพื่อเชื่อมโยงตลาดให้แก่เกษตรกร และมีการทำสัญญาข้อตกลงมาตรฐานซื้อขายกระเทียม จำนวน 15 สัญญา ระยะเวลาส่งมอบ 1 เมษายน 2562 – 30 เมษายน 2563 ปริมาณซื้อขายรวม 263 ตัน มูลค่าการซื้อขายรวม 10.52 ล้านบาท ขณะนี้ทำการส่งมอบแล้ว 112 ตัน นอกจากนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำสัญญาข้อตกลงมาตรฐานซื้อขายกระเทียม จำนวน 12 สัญญา ระยะเวลาส่งมอบ 15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2562 ปริมาณรวม 540 ตัน มูลค่าการซื้อขายรวม 19.44 ล้านบาท ทำการส่งมอบ 49 ตัน ที่ส่งมอบไม่ครบถ้วน เนื่องจากราคาตลาดสูงกว่าราคาที่ทำสัญญาข้อตกลง เกษตรกรจึงไม่ทำการส่งมอบผลผลิตตามที่ทำสัญญาฯ ไว้ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดสรรพื้นที่และอำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม และสินค้าเกษตรอื่นๆที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลผลิตราคาตกต่ำ เพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าออกสู่ตลาดให้มากยิ่งขึ้น
 
9 สิงหาคม 2562 , 16:28 น. , อ่าน 31  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด