รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการดำเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามการดำเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ที่จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมมอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยมี นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบาย และสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค ในการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานทางด้านวิชาการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ในด้านต่าง ๆ อาทิ งานวิจัยเพื่อการพัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์ งานวิจัยพฤกษเคมี ผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากงานวิจัยที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชวงศ์ขิง-ข่า งานนิเวศวิทยา
จากนั้น เข้าเยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชภายในเส้นทางศึกษาธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม้ Canopy walks ชมพันธุ์ไม้หายากภายในกลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ และปลูกต้นพญาไม้ ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ป่าหายาก พร้อมกับเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางพฤกษศาสตร์ อาคารหอพรรณไม้ โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ทดลองผสมเกสรดอกกล้วยไม้สกุลแวนด้า และนำกล้วยไม้เอื้องสามปอยหลวงออกจากขวด ซึ่งเป็นกล้วยไม้ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ขยายพันธุ์พืชและนำกลับคืนสู่ป่าธรรมชาติ
ทั้งนี้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งเป็นแหล่งอนุรักษ์และวิจัยพันธุ์พืชนอกถิ่นกำเนิดอันดับหนึ่งของประเทศ เพื่อความมั่นคงของทรัพยากรพันธุ์พืช ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการบริหารจัดการและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการประกอบกิจการ นำไปสู่ความมั่นคง ยั่งยืน ด้านทรัพยากรพันธุ์พืชและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านพืชและสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชและสิ่งแวดล้อม
 
9 สิงหาคม 2562 , 19:31 น. , อ่าน 15  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย