จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการ และพุทธศาสนิกชน ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562
ที่ วัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พระพรหมโมลี รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 5 ปฏิบัติหน้าที่แทน เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำเจ้าคณะพระสังฆาธิการ พระเถรานุเถระในเขตพื้นที่ปกครองหนเหนือ ร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ โดยมีนายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกาย ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า พร้อมกันนี้ คณะสงฆ์ และผู้เข้าร่วมพิธี ได้ร่วมกันประกอบพิธีบายศรีทูลพระขวัญ ตามประเพณีไทยโบราณล้านนา เพื่อเป็นการปัดเป่าเคราะห์ให้เกิดความเป็นสิริมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคล ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันร่วมกันเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศล ถวายไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธี
ทั้งนี้ มหาเถรสมาคมมีมติเห็นสมควรให้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ “นวัคคหายุสมธัมม์” ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ทั่วประเทศ ซึ่งบทนวัคคหายุสมธัมม์ เป็นพระนิพนธ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สา ปุสฺสเทโว) สมเด็จพระสังฆราชไทยพระองค์ที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่รวบรวมพระธรรมต่าง ๆ ในหลายพระสูตร อันมีข้อธรรมเท่าจำนวนเกณฑ์กำลังเทวดานพเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์ไทย โดยทรงนิพนธ์เมื่อคราวบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชันษา ครบ 50 ปี ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์ เมื่อ พ.ศ. 2412 ในสมัยรัชกาลที่ 5
 
10 สิงหาคม 2562 , 10:41 น. , อ่าน 14  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม