Thaphae Unplug มหกรรมวัฒนธรรม สร้างสรรค์ล้านนา ด้วยผญาบรรพชน

  
    วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดมหกรรมวัฒนธรรม สร้างสรรค์ล้านนา ด้วยผญาบรรพชน เพื่อนำเสนอผลงานและการสาธิตภูมิปัญญาสล่าล้านนา ส่งเสริมภูมิปัญญาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ สืบสาน และฟื้นฟูแก่เยาวชน
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ภูมิปัญญาสล่าล้านนา เป็นภูมิปัญญาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบสานฟื้นฟูและถ่ายทอดแก่เยาวชน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดเป็นเวลายาวนาน และประวัติความเป็นมาของสล่าล้านนา ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม จึงได้จัดงาน Thaphae Unplug มหกรรมวัฒนธรรม สร้างสรรค์ล้านนา ด้วยผญาบรรพชน ระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2562 ขึ้น ที่ ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานมีการแสดงและสาธิตภูมิปัญญาสล่าล้านนาอันโดดเด่น การเสวนาด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมล้านนา นิทรรศการองค์ความรู้มรดกทางวัฒนธรรม การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้าน กาดหมั้วคัวกิ๋นพื้นถิ่นล้านนา สินค้าทางวัฒนธรรม และพบกับบรรยากาศ Unplug หรือบรรยากาศแสงเทียนแห่งล้านนา ช่วงเวลา 19.00 - 20.00 น.ทุกวัน เพื่อส่งเสริมการขยายตลาดการท่องเที่ยว และการรวมกลุ่มของสล่าล้านนา ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นทางวัฒนธรรม อีกทั้งเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ในอนาคต เพิ่มรายได้แก่ภูมิปัญญาสล่าล้านนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาสู่วิถีสังคมอยู่เย็นเป็นสุข นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านวัฒนธรรม
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรม สร้างสรรค์ล้านนา ด้วยผญาบรรพชน ซึ่งเป็นการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งและก้าวสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตั้งแต่วันนี้ – 11 สิงหาคม 2562 นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 21.00 น. ณ ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 
10 สิงหาคม 2562 , 18:10 น. , อ่าน 73  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม