เชียงใหม่ จัดเวทีระดมความเห็น SPEC ผู้ว่าฯ ที่คนเชียงใหม่อยากเห็น

  
    หลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมระดมความคิดเห็น ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบไหนที่คนเชียงใหม่อยากเห็น สะท้อนมุมมองของภาคประชาชนผ่านประเด็นต่าง ๆ ในการเสนอทิศทางการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ นายบัณรส บัวคลี่ ผู้ดำเนินรายการในการระดมความคิด เปิดเผยว่า หลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็น "SPEC ผู้ว่า ฯ เชียงใหม่” ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบไหน ที่คนเชียงใหม่อยากเห็น เวทีนี้เป็นความริเริ่มที่อยากเห็นกระบวนการมีส่วนร่วมสองทางของประชาชน มายังผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งคนเชียงใหม่ส่วนหนึ่งได้มีการนำเสนอปัญหาความต้องการผู้ว่าราชการจังหวัด อาทิ ด้านอายุ ด้านความเข้าใจพื้นที่ ความคิดริเริ่ม ความเอาจริงเอาจัง เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกลไกของการประเมินผลการทำงานของผู้ว่าฯ ซึ่งกลไกเหล่านี้เป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารราชการอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น นวัตกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นเวทีแสดงถึงการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางพัฒนาเมืองเชียงใหม่ จากมุมมองของคนในพื้นที่ พูดคุยกันในเรื่องบทบาทหน้าที่ของคนที่จะเข้ามาเป็นผู้ว่าฯ แผนการทำงานระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงกระบวนการสร้างการเรียนรู้ลักษณะเฉพาะของจังหวัดเชียงใหม่ เป้าหมายสูงสุดที่คนในวงประชุมอยากเห็นคือ คนที่เข้าใจพื้นที่ วัฒนธรรม ประเพณีของชาวเชียงใหม่อย่างแท้จริง มีวิสัยทัศน์ยาวไกล รวมถึงการเปิดช่องทางให้ภาคประชาสังคมได้เข้าพบและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการจังหวัด ทั้งนี้ การระดมความคิดเห็นไม่ถือว่าเป็นตัวแทนของประชาชนทุกคน แต่เป็นการสื่อสารให้สังคม มีข้อเสนอในการสอบถามความคิดเห็นของประชาชน สร้างความตื่นตัวและการมีส่วนร่วมให้เกิดความรู้ ความสนใจจากวงกว้าง และเป็นสิ่งสะท้อนจากพี่น้องประชาชนโดยตรงไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นกลไกการสื่อสารจากประชาชนสู่ผู้บริหาร เพื่อลดช่องว่างระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม
 
10 สิงหาคม 2562 , 18:23 น. , อ่าน 16  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม