มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชิญชวน ร่วมเสวนา “ปัญหาการบริหารจัดการน้ำในประเทศไทย : มองผ่านวิกฤติภัยแล้ง 62”

  
    คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมเสวนา “ปัญหาการบริหารจัดการน้ำในประเทศไทย : มองผ่านวิกฤติภัยแล้ง 62” ร่วมระดมความเห็นเพื่อการแก้ปัญหาวิกฤติภัยแล้งอย่างยั่งยืน
รองศาสตราจารย์ ดร.ธันยวัฒน์ รัตนสัค คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ศูนย์นวัตกรรมรัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เล็งเห็นว่าปัญหาภัยแล้งเป็นวิกฤติที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน และจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การแก้ปัญหาวิกฤติภัยแล้งเป็นไปอย่างยั่งยืน จึงได้จัดการเสวนา “ปัญหาการบริหารจัดการน้ำในประเทศไทย : มองผ่านวิกฤติภัยแล้ง 62” ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 12.30 – 16.30 น. ที่ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบัน โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ เป็นการเปิดเวทีให้ผู้แทนจากภาครัฐ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากปัญหาภัยแล้ง นักวิชาการ และนักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ตลอดจนได้รับความรู้เชิงวิชาการที่สามารถนำไปปรับใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันได้
การเสวนาครั้งนี้จะมีความรู้และเนื้อหาประเด็นต่าง ๆ อาทิ แนวทาง / นโยบายการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน การดำเนินเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้งของกรมชลประทาน ผลกระทบจากวิกฤติภัยแล้งที่ภาคที่ประชาชนได้รับ แนวทางการแก้ไขปัญหาจากภาครัฐที่ภาคประชาชนต้องการ แนวทางการบริหารจัดการน้ำโดยการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ทั้ง 3 สาขาวิชา รวมถึงการสร้างความตระหนักให้ประชาชนรับทราบถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคการศึกษา ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่ได้จากการเสวนาเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาวิกฤติภัยแล้ง เป็นต้น
ทั้งนี้ เชิญชวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากปัญหาภัยแล้ง คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ร่วมการเสวนาสามารถลงทะเบียนได้โดยการแสกน QR Code ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ไว้ทางหน้าเว็บไซต์ของคณะรัฐศาสตร์ www.pol.cmu.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-5394-2985, 08-1026-3518
 
13 สิงหาคม 2562 , 12:42 น. , อ่าน 6  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย