ผอ.ศอญ.จอส. 904 วปร. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสา ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และคณะ ติดตามผลการดำเนินการโครงการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พลเรือเอกปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และคณะ ติดตามผลการดำเนินการโครงการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โดยมีพลโทฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะ ผู้อำนวยการจิตอาสา 904 วปร. ภาค 3 และ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดเชียงใหม่ และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จากแต่ละหน่วยงานเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง โดยได้รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานจิตอาสา 904 วปร. ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการจิตอาสา ตามที่ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3 และศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กำหนดแนวทางในการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจ เพื่อบรรเทาช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนจากภัยพิบัติต่างๆ รวมทั้งประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนรวม เพื่อแก้ไขและพัฒนาคลองแม่ข่าด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยในช่วงบ่ายจะได้ลงพื้นที่ติดตามการผันน้ำจากลำน้ำแม่สาเข้าคลองแม่ข่า การบำบัดน้ำเสีย การแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ร่องกระแจะ และตรวจเยี่ยมผลการพัฒนาคลองแม่ข่าในพื้นที่
ทั้งนี้ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ได้เน้นย้ำให้จิตอาสา 904 วปร. ในพื้นที่ ร่วมกันตั้งใจการทำงานให้สำเร็จ รวมถึงการช่วยกันดูแลรักษาคลองแม่ข่าให้เป็นกิจกรรมหลักของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดเชียงใหม่ และถือเป็นวาระสำคัญของจังหวัดในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา เพื่อคืนวิถีวัฒนธรรมที่มีคุณค่าให้กับประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่
 
14 สิงหาคม 2562 , 13:48 น. , อ่าน 4  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม