องคมนตรี เปิดห้องปฏิบัติการทางการบิน CMRU Airline มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  
    องคมนตรีเปิดห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน CMRU Airline สำหรับการเรียนการสอน การฝึกอบรมด้านการให้บริการของสายการบิน รองรับการขยายตัวของภาคขนส่งทางอากาศระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับสากล
ที่ห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน CMRU Airline มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายในอาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานเปิดห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน CMRU Airline เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียน การสอน การฝึกอบรมด้านการให้บริการของสายการบิน การให้บริการบนเครื่องบินของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ ถือได้ว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการบินที่ครบวงจรแห่งแรกแห่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่ รองรับการขยายตัวของภาคขนส่งทางอากาศระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับสากล
CMRU Airline ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการการบินเครื่องบินจำลอง เป็นการจำลองเครื่องบิน Airbus พร้อมอุปกรณ์ปฏิบัติการภายในเครื่องบินที่มีความทันสมัย สามารถประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเกี่ยวกับการบริการบนเครื่องบินและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เสมือนจริง และยังมีส่วนการเรียนรู้ในอาคารผู้โดยสารอีกด้วย
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้สร้างศูนย์การเรียนรู้ Aviation Learning Center ที่ครบวงจร เพื่อรองรับต่อการฝึกภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษาที่ครบกระบวนการ เตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพในสายงานอย่างแท้จริง มุ่งหวังผลิตบัณฑิต และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมการบินในอนาคต
 
14 สิงหาคม 2562 , 14:33 น. , อ่าน 71  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย