ผอ.ศอญ.จอส. 904 วปร. เร่งผลักดันคลองแม่ข่าเป็นคลองที่ชื่อเสียงในการดำเนินโครงการจิตอาสาของชาวเชียงใหม่ นำร่องการพัฒนาคลองต่างๆ ทั่วประเทศ

  
    ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เร่งผลักดันคลองแม่ข่าเป็นคลองที่ชื่อเสียงในการดำเนินโครงการจิตอาสาของชาวเชียงใหม่ นำร่องการพัฒนาคลองต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมเชิญชวนประชาชนสมัครจิตอาสาพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 - 10 ของทุกเดือน
พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กล่าวระหว่างการติดตามผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ที่จังหวัดเชียงใหม่ว่า ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มีการลงพื้นที่การดำเนินโครงการจิตอาสาในพื้นที่ต่างๆ เพื่อต้องการทราบปัญหาในการดำเนินการ ซึ่งในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการขุดลอกคลองแม่ข่า ตั้งแต่ลำเหมืองสา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม ไปจนถึงตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางกว่า 33 กิโลเมตร โดยต้องมีการแบ่งระยะการดำเนินโครงการเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะแรก คือการขุดลอก การพัฒนา ซึ่งในส่วนนี้ได้มีการพัฒนาเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว และให้มีการรายงานไปที่ศูนย์อำนวยการใหญ่ฯ สำหรับระยะที่ 2 จะเป็นการดูแล บำรุงรักษา อ่างเก็บน้ำต่างๆ ลำเหมืองต่างๆ และคลองซอยแยก รวมถึงคลองแม่ข่าน้อยกับลำเหมืองกาง และระยะที่ 3 จะเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ สองข้างทางให้เรียบร้อย และอาจจะเป็นโครงการนำร่องในการพัฒนาคลองต่างๆ ในประเทศ ที่มีปัญหามากมายหลายอย่าง ที่ต้องเร่งดำเนินการ อาทิ ปัญหาขยะ ปัญหาผู้บุกรุก คลองตื้นเขิน การขุดลอกร่องน้ำ และคลองแยกต่างๆ ส่วนผู้ที่กระทำความผิดตามกฎหมาย การร้องเรียนต่างๆ ต้องมีการช่วยกันแก้ไขปัญหา และมอบหมายภารกิจหลักของจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในพื้นที่ต้องมีการจัดแบ่งพื้นที่ และมอบหมายงานเพื่อเป็นแกนนำในการช่วยรักษาลำคลองแม่ข่าให้เป็นคลองที่ชื่อเสียงของชาวจังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป
ทั้งนี้ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ขอเชิญชวนประชาชนสมัครจิตอาสาพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 - 10 ของทุกเดือน ได้ที่สำนักงานเขต และที่ทำการอำเภอทั่วประเทศ(ในวันและเวลาราชการ) สำหรับพิธีรับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จะได้กำหนดเวลาและสถานที่ตามแต่ละอำเภอหรือจังหวัดกำหนด โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ แอพพลิเคชั่น ประชาชนจิตอาสา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนจิตอาสา หมายเลข 1511
 
14 สิงหาคม 2562 , 16:13 น. , อ่าน 5  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม