เชียงใหม่ ปิดฉากงาน ASEAN Plus Three Tourism Youth Summit 2019 อย่างยิ่งใหญ่

  
    กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปิดโครงการ “ ASEAN Plus Three Tourism Youth Summit 2019” อย่างยิ่งใหญ่ หวังเยาวชนอาเซียน 13 ประเทศพัฒนาการท่องเที่ยวรองรับยุคเทคโนโลยีดิจิทัล
นายอารัญ บุญชัย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า โครงการ “ ASEAN Plus Three Tourism Youth Summit 2019” ภายใต้หัวข้อการประชุม คือ “ASEAN Plus Three Youth for Innovation, Organic, and CBT Tourism” เป็นแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวและส่งเสริมนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยว รองรับการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มด้านการท่องเที่ยวไปสู่ยุคของเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นการพัฒนาศักยภาพ ปลูกจิตสำนึก ส่งเสริมการเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวรวม ทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ผ่านการจัดกิจกรรมและประชุมร่วมกันของเยาวชนอาเซียน 13 ประเทศ โดยเยาวชนเหล่านี้ได้ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ในจังหวัดเชียงใหม่หลายแห่ง ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางด้านศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวชุมชน ณ บ้านไร่กองขิง อำเภอแม่เหียะ ,การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตลอดจนการท่องเที่ยวเชิง ORGANIC ณ.Tengoku อำเภอสันกำแพง ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ไม่ใช่การท่องเที่ยวที่มุ่งแสวงหารายได้ แต่เป็นการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความสุขจากชุมชน ด้วยการสร้างสรรค์คุณค่า ร่วมกับอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะอาหารออร์แกนิคที่เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความยั่งยืนของระบบอาหารในสังคมโลก ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม กำหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชนและชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของ มีสิทธิในการจัดการดูแล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน
อย่างไรก็ตาม ในการประชุมครั้งนี้จะสะท้อนการดำเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียนปี พ.ศ.2559 - 2568 และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวขององค์การการท่องเที่ยวโลก( UNWTO) ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองระบบการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มด้านการท่องเที่ยวไปสู่ยุคของเทคโนโลยีดิจิตอล ซึ่งคาดหวังว่าเยาวชนอาเซียน 13 ประเทศจะนำความรู้ที่ได้จากประเทศไทยไปพัฒนาการท่องเที่ยวรองรับยุคเทคโนโลยีดิจิทัลในท้องถิ่นของตนเองต่อไปในอนาคต
 
31 สิงหาคม 2562 , 16:22 น. , อ่าน 5  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม