Chiang Mai Crafts Forum 2019

  
    เชียงใหม่ จัดการจัดประชุมนานาชาติ “Chiang Mai Crafts Forum 2019” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การทำงานของสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO ให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ดร. วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 – 31 สิงหาคม ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงาน Chiang Mai Crafts Forum 2019 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างคณะทำงานและผู้เชี่ยวชาญในระดับประเทศและนานาชาติ ด้านการอนุรักษ์ การออกแบบ และพัฒนางานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านสร้างสรรค์ ให้เป็นที่รับรู้และยอมรับในระดับสากล โครงการพัฒนาเครือข่ายงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านสร้างสรรค์เชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การทำงานของสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO ให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ซึ่งในการประชุมมีสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO จำนวน 7 เมือง และอีก 3 เมืองในการส่งเสริมพื้นที่สร้างสรรค์และงานหัตถกรรม เข้าร่วม ได้แก่ 1. เมืองภูเก็ต ประเทศไทย ด้านอาหาร (Gastronomy) 2. เมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (City of Crafts and Folk Art) 3. เมืองจิงเต๋อเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (City of Crafts and Folk Art) 4. เมืองวูฮัน สาธารณรัฐประชาชนจีน สาขาการออกแบบ (Design) 5. เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น สาขาการออกแบบ (Design) 6. เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น สาขาการออกแบบ (Design) 7. เมืองซาซาย่าม่า ประเทศญี่ปุ่น สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (City of Crafts and Folk Art 8. กลุ่มหัตถศิลป์โลก (world crafts council) 9. พื้นที่เมืองสร้างสรรค์ (Pop Up Asia Taiwan) และ10. กลุ่มคนรุ่นใหม่ในการทำงานหัตถกรรมของ Taiwan
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เป็นต้นมา โดยเป็นการส่งเสริมงานหัตถกรรมที่เป็นทุนทางวัฒนธรรม อัตลักษณ์ ของเมืองเชียงใหม่ ที่สามารถขับเคลื่อนเมืองในเรื่องของงานหัตถกรรมสร้างสรรค์ ช่างฝีมือ ให้กับนานาประเทศทราบถึงอัตลักษณ์อันโดดเด่น เพื่อหารือและขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก
 
1 กันยายน 2562 , 15:28 น. , อ่าน 4  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม