เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยฯจากพายุโพดุล

  
    เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ใน 5 อำเภอ พร้อมสั่งการให้เกษตรตำบล ร่วมกับท้องที่ ท้องถิ่น เข้าสำรวจความเสียหายพื้นที่เกษตรทันทีหลังน้ำลด
นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องและมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ ในช่วงวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายนที่ผ่านมา จากผลกระทบของพายุดีเปรสชันโพดุล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้รับรายงานความเสียหาย ใน 5 อำเภอ 27 ตำบล มีเกษตรกรประสบภัย 3,389 ราย ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม อำเภอฮอด อำเภอจอมทอง อำเภอฝาง และอำเภอสันป่าตอง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกร พื้นที่เสียหายมากที่สุดอยู่ที่อำเภอแม่แจ่ม ซึ่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรในระดับตำบล ได้ประสานกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกสำรวจพื้นที่แท้จริงหลังจากน้ำลดทันที ซึ่งเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นจะต้องเป็นความเสียหายสิ้นเชิงเท่านั้น ซึ่งบางพื้นที่อยู่ในส่วนของน้ำหลากซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ปลูกข้าว หากน้ำแห้งแล้วอาจจะมีการฟื้นตัวขึ้นมาได้ พื้นที่คาดว่าจะได้รับความเสียหายมีไม้ผลประมาณ 1,000 ต้น ข้าวนาปี 2,786 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 2,217 ไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 3,901 ไร่ ซึ่งอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายที่แท้จริง
สำหรับมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ จะจ่ายให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้ก่อนเกิดภัยพิบัติแล้วเท่านั้น โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตรา กรณีพื้นที่ดำเนินการเพาะปลูกมีพืชตายหรือเสียหายสิ้นเชิง ตามจำนวนพื้นที่จริงที่ได้รับความเสียหาย รายละไม่เกิน 30 ไร่ ซึ่งกำหนดให้นาข้าวได้รับอัตราไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ได้รับอัตราไร่ละ 1,148 บาท และพืชสวนและอื่นๆ ได้รับอัตราไร่ละ 1,690 บาท ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันเกิดภัย จนถึงการอนุมัติงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือและเบิกจ่ายเงินทดลองราชการแก่เกษตรกร
 
3 กันยายน 2562 , 15:27 น. , อ่าน 4  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม