สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดเชียงใหม่..//

  
    สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ โดยเฉพาะปัญหาหมอกควัน ภัยแล้ง และการท่องเที่ยว มุ่งแก้ไขปัญหาภายใต้บทบาทหน้าที่ของสว...//
นายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะคณะกรรมการโครงการ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และนายณรงค์ อ่อนสะอาด สมาชิกวุฒิสภา ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่สมาชิกวุฒิสภา ในรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนที่จะเข้าร่วม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
นายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะคณะกรรมการโครงการ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน กล่าวว่า การลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้ เพื่อพบปะพูดคุยกับประชาชน และหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยในช่วงเช้าจะมีการหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในประเด็นปัญหาหมอกควัน ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม รวมถึงปัญหาอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนในช่วงบ่ายจะพบประชาชน และกลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังประเด็นปัญหา และหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปัญหาด้านการท่องเที่ยว ด้านสถานบริการที่ให้บริการและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย นำไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา พร้อมรับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ และตามที่กำหนดในยุทธศาสตร์ชาติ ต่อไป
 
4 กันยายน 2562 , 10:34 น. , อ่าน 19  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด