OTCC เร่งสร้างความเข้าใจกฎหมายการแข่งขันทางการค้า แก่ผู้ประกอบธุรกิจระดับภูมิภาค ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า(OTCC) ร่วมกับ หอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาการแข่งขันที่ผู้ประกอบการต้องรู้ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจในส่วนภูมิภาค
ที่ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมนาหมัดเด็ดการแข่งขันที่ผู้ประกอบการต้องรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าส่วนภูมิภาค โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบธุรกิจระดับภูมิภาคกว่า 100 คน เข้าร่วม เพื่อให้เข้าใจบทบาทความสำคัญของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ที่จะเป็นเครื่องมือช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจทุกภาคส่วนให้สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างเสรีและเป็นธรรม โดยมีเสวนาในหัวข้อกฎหมายการแข่งขันทางการค้า เครื่องมือป้องปรามการค้าและประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการการแข่งขันทางการค้า ในบทบาทของผู้กำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทย ในเรื่องของพฤติกรรมที่อาจจะเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติทางการค้า การกระทำต้องห้ามของผู้มีอำนาจเหนือตลาด การตกลงร่วมกันการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม เป็นต้น รวมถึงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การค้าและข้อพิพาทระหว่างการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน เพื่อนำมาปรับใช้และเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจเพื่อขยายศักยภาพการแข่งขันที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์การแข่งขันทางการค้าในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีปาฐกถาพิเศษ หัวข้อความสำคัญของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าต่อผู้ประกอบการไทย และโอกาสทางการค้าการลงทุนของผู้ประกอบการธุรกิจไทย ภายใต้สถานการณ์สงครามการค้าที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งทางบวกและทางลบ
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดลำดับที่ 8 ของกลุ่มจังหวัดเป้าหมายในการจัดสัมมนา 10 จังหวัด ได้แก่จังหวัดระยอง อุดรธานี นครราชสีมา กระบี่ นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ ลพบุรี สมุทรสาคร และฉะเชิงเทราโดยการสัมมนาครั้งต่อไป จะมีขึ้นในวันที่ 13 กันยายน 2562 ที่ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส จังหวัดสมุทรสาครผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาได้ที่ www.otcc.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2199-4511
 
4 กันยายน 2562 , 11:16 น. , อ่าน 4  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม