สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รับฟังปัญหา อุปสรรค และความคิดเห็น จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

  
    สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่หารือ รับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและประชาชนในประเด็นปัญหาหมอกควัน ปัญหาภัยแล้ง นำไปสู่การบูรณาการแก้ไขปัญหาตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างยั่งยืน ที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) หารือ รับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการดำเนินงานในประเด็นปัญหาหมอกควัน ภัยแล้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย นำไปสู่การบูรณาการแก้ไขปัญหาตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ในที่ประชุมหารือ ได้มีการนำเสนอข้อเสนอแนะจากการถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาหมอกควันที่ผ่านมา โดยให้มีการตั้งกองทุนดูแลป่าและชุมชนโดยกำหนดพื้นที่รับผิดชอบให้ชัดเจน, การจัดการพื้นที่ทางเกษตรอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ให้มีความเหมาะสม, ต้องสร้างกลไกวิธีการให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกถึงปัญหาอย่างแท้จริง, งบประมาณควรจัดสรรให้กับตำบล หมู่บ้าน โดยการกำกับของอำเภอ เนื่องจากรู้ปัญหาในพื้นที่ดีที่สุดและสามารถแก้ไขปัญหาได้ตามเป้าหมาย, เห็นควรแก้ไขระเบียบหรือให้มีข้อยกเว้นเพื่อจะให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีงบประมาณสะสมอยู่แล้ว สามารถนำงบประมาณเหล่านั้นออกมาช่วยแก้ไขปัญหาในแต่ละท้องที่ได้, ต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสังคมทางปกครองและกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม, ภาคเอกชนมีส่วนร่วมและสนับสนุนในการจัดการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า,ภาคการศึกษาจัดให้มีหลักสูตรในสถานศึกษาและสร้างจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชน
สำหรับ ด้านปัญหาภัยแล้งได้มีการนำเสนอมาตรการการบริหารจัดการน้ำปี 2563 เพื่อให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค การเกษตร และดูแลระบบนิเวศรวมถึงการท่องเที่ยว โดยข้อมูลที่ได้รับจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายต่อยอดสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้าน
 
4 กันยายน 2562 , 13:45 น. , อ่าน 17  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย