คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน รับฟังปัญหาด้านการท่องเที่ยวจากผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ลงพื้นที่รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ ด้านการท่องเที่ยว จากผู้ประกอบการ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่หอประชุม 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) นำโดยพลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ลงพื้นที่รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น จากผู้ประกอบการ สมาคม ชมรม และภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ในการนี้ ได้มีการพูดคุยในประเด็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศลดลงในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 ซึ่งปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบ คือ ปัญหาวิกฤตหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวลดลง โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ 5.07 ล้านคน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ 5.18 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 2.15 โดยในเดือนมีนาคมเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวลดลงมากที่สุด นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง รวมถึงการผันผวนของค่าเงินบาทในช่วง 6 เดือนแรก และอีกปัญหาที่ผู้ประกอบการขอให้คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนที่ลงพื้นที่ในครั้งนี้ เร่งรัดแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน คือ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีโรงแรมขนาดเล็ก และเกสต์เฮาท์กว่า 6000 พันแห่ง ที่ไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมกันนี้ ขอให้นำปัญหาวิกฤตหมอกควันเป็นปัญหาที่ต้องร่วมกันแก้ไขในระดับประเทศ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน
ทั้งนี้ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ จะนำข้อมูล ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นที่ได้รับจากประชุมหารือในครั้งนี้ นำไปเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ ขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตั้งแต่ระดับ ฐานราก ชุมชน สังคม ให้มีความมั่นคง ยั่งยืน ในทุกมิติ
 
4 กันยายน 2562 , 17:01 น. , อ่าน 8  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย