จ.เชียงใหม่ จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 2 แห่ง

  
    สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อเป็นการทดสอบความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพตามเกณฑ์ที่กำหนด
นายคมสัน ศักดิ์โสภิษฐ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ได้ดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ อนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน 1 สาขาอาชีพ คือ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 และศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จังหวัดเชียงใหม่ อนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน 6 สาขาอาชีพ ได้แก่ สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 1, สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน) ระดับ 1, สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) ระดับ 1, สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1, สาขาพนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ระดับ 1 และ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ซึ่งการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็นการทดสอบความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพตามเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ผู้ทดสอบผ่านจะได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระบุ ชื่อ นามสกุล สาขาและระดับที่ผ่านการทดสอบเป็นหลักฐานยืนยันในทักษะฝีมือของตน
สำหรับศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นหน่วยงานที่มีทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน อนุญาตให้ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามมาตรา 24 แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ว่าด้วยการดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาผู้ประกอบอาชีพสู่มาตรฐานที่สูงขึ้น และเพิ่มโอกาสในการรับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
 
5 กันยายน 2562 , 15:23 น. , อ่าน 4  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม