สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จัดเสวนา เฮมพ์ (กัญชง)..พืชมหัศจรรย์

  
    สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จัดเสวนา เฮมพ์ (กัญชง) พืชมหัศจรรย์ สร้างความเข้าใจ และแนวทางการพัฒนา เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์การปลูกเฮมพ์ เพื่อสร้างรายได้และเป็นอาชีพให้เกษตรกรบนพื้นที่สูง
นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง) พืชมหัศจรรย์” ขึ้นในระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2562 โดยจัดขึ้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และศึกษาดูงานที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ได้มีการบรรยายองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับภาพรวมทิศทางการวิจัยเฮมพ์ตามนโยบายของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง, ทิศทางการขับเคลื่อนงานวิจัยเฮมพ์ในอนาคต, การปรับปรุงพันธุ์เฮมพ์, การใช้ประโยชน์จากเมล็ดกัญชงเพื่อเป็นอาหาร, การใช้ประโยชน์จากเฮมพ์ทางการแพทย์, การใช้เฮมพ์สำหรับทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, กฎหมายเกี่ยวกับกับเฮมพ์ และโอกาสของเฮมพ์ในเชิงพาณิชย์, กระบวนการแปรรูปเส้นใยเฮมพ์ในเชิงอุตสาหกรรม เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงความสำคัญของกัญชง และแนวทางการพัฒนาเฮมพ์ร่วมกับหน่วยงานบูรณาการ วิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อม จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัด เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์การปลูกเฮมพ์และกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเฮมพ์เพื่อสร้างรายได้และเป็นอาชีพให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูง ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนากว่า 300 คน โดยในวันที่ 6 กันยายน 2562 จะเข้าเยี่ยมชมแปลงสาธิตการปลูกกัญชง
ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาในระยะต่อไป คือ การผลักดันการส่งเสริมปลูกเฮมพ์เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการสร้างอาชีพและรายได้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมปลูกทดแทนการปลูกข้าวโพดในพื้นที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากเฮมพ์เป็นพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถใช้ประโยชน์จากต้นเฮมพ์ได้ทุกรูปแบบ รวมทั้งเป็นพืชสำคัญเชิงนโยบายในการใช้สกัดเพื่อทำยารักษาโรค
 
5 กันยายน 2562 , 16:42 น. , อ่าน 19  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย