เชียงใหม่ จัดกิจกรรมคลินิกแก้จน..//

  
    สำนักงานพัฒนาชุมชมจังหวัดเชียงใหม่ หนุนคลินิกแก้จน ยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน มุ่งส่งเสริมอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น..//
ที่ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดกิจกรรมคลินิกแก้จน ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเชิงบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านนายเจริญ สีวาโย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้คัดเลือกครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ความจำเป็นขั้นพื้นฐาน หรือจปฐ. ปี พ.ศ. 2561 ที่สามารถพัฒนาได้ และมีศักยภาพในการประกอบอาชีพเข้าร่วมกิจกรรมคลินิกแก้จน จำนวน 11 คน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเป้าหมายให้มีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น และปรับทัศนคติเชิงบวกแก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย รวมถึง ให้คำปรึกษาอาชีพทางเลือกตามกระบวนการ ทั้งการวิเคราะห์อาชีพ/ฝึกทักษะด้านอาชีพที่ครัวเรือนยากจนให้ความสนใจ ตลอดจนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครัวเรือนยากจน โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างเหมาะสม
 
6 กันยายน 2562 , 16:37 น. , อ่าน 4  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด