จังหวัดเชียงใหม่ วางมาตรการคุมเข้ม ควบคุมป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

  
    ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ วางมาตรการคุมเข้ม ควบคุมป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริการในสุกร หลังพบการระบาดในประเทศพม่า และจีน ตั้งจุดตรวจคุมเข้มรอยต่อพื้นที่จังหวัดเชียงราย
นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้วางมาตรการควบคุมป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรอย่างเข้มงวด ภายหลังพบการระบาดในประเทศพม่า และจีน โดยได้ดำเนนิการตั้ง War room ในการเตรียมพร้อมรับมืออหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ซ้อมแผนเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ระดับจังหวัด รูปแบบเฉพาะหน้าที่ พร้อมเสนอให้จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศเป็นพื้นที่เฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เข้มงวดการเคลื่อนย้ายสัตว์จากสุดเสี่ยงสูงจากเชียงรายเข้าสู่เชียงใหม่ในพื้นที่รอยต่อระหว่างเชียงราย - เชียงใหม่ ดำเนินการตั้งจุดตรวจ กิ่วสไตล์ ถนนฝาง - แม่จัน เขตรอยต่อพื้นที่ถนนในหมู่บ้านระหว่างอำเภอพร้าวกับอำเภอเวียงป่าเป้า จุดตรวจบนถนนฝาง - แม่สรวย จุดตรวจโป่งดิน (ทางเข้าเทพเสด็จ) อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ ได้วางมาตรการเฝ้าระวังเชิงรุก หลักจากประกาศเป็นพื้นที่เฝ้าระวังโรค ทำการออกเก็บตัวอย่างในโรงฆ่าและจุดจำหน่ายเนื้อสัตว์ (เขียง) ในจังหวัดเชียงใหม่ 50 แห่งต่อสัปดาห์ เข้มงวดในการตรวจสัตว์ก่อนการเคลื่อนย้ายสัตว์ทุกครั้ง รวมถึงเฝ้าระวังเชิงรุกในฟาร์มให้เจ้าหน้าที่จำนวน 50 นาย ออกวิเคราะห์ความเสี่ยงรายฟาร์มในพื้นที่ทุกฟาร์ม และจัดให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังโรครับแจ้งรายงานและหาข่าวในพื้นที่ จำนวน 238 นาย
ทั้งนี้ หากพบสุกรตายแบบเฉียบพลันในฟาร์ม มากกว่า 5% ภายใน 2 วัน สำหรับรายย่อย (น้อยกว่า 50 ตัว) ตาย 2 ตัวขึ้นไป ภายใน 1 วัน หรือมีอาการไข้สูง นอนสุมกัน ขาหลังไม่มีแรง ผิวหนังแดง จุดเลือดออก รอยช้ำที่ผิวหนัง บริเวณใบหู ท้อง ไอ แท้ง ท้องเสียเป็นเลือด ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ หรือสายด่วนแจ้งโรค 06-3225 – 6888 และแจ้งผ่าน แอปพลิเคชัน DLD 4.0
 
6 กันยายน 2562 , 16:39 น. , อ่าน 9  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย