มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หนุนผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลไก่แกลบ..//

  
    สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หนุนผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลไก่แกลบโดยใช้เทคโนโลยีการหมักย่อยแบบแห้ง หวังลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ..// ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ โดยการสนับสนุนของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ดำเนินงานโครงการส่งเสริมและสาธิตการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลไก่แกลบโดยใช้เทคโนโลยีการหมักย่อยแบบแห้ง (Dry-Fermentation) เพื่อลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ เพื่อสาธิตระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลไก่แกลบโดยใช้เทคโนโลยีหมักแบบแห้ง ให้สามารถประยุกต์ใช้งานได้ในเชิงพาณิชย์ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลไก่แกลบ โดยมูลไก่แกลบที่น้ำหนัก 100 ตัน/รอบการหมัก ซึ่งใช้ระยะเวลาในการหมักย่อย 60 วัน/รอบ จะสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 250 ลูกบาศก์เมตร/วัน ที่สภาวะการหมักย่อยสมบูรณ์หรือคิดเป็นปริมาณก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้รวมไม่น้อยกว่า 15,000 ลูกบาศก์เมตร/รอบการหมัก มีระยะเวลาดำเนินงาน 24 เดือน ทั้งนี้ ระบบฯดังกล่าวตั้งอยู่ที่ ลาวัลย์ฟาร์ม ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ซึ่งสามารถรองรับมูลไก่แกลบได้ประมาณวันละ 3.0 ตัน หรือ 162 ตัน/รอบการหมัก ที่ความชื้น 50% เทียบเท่าปริมาณมูลไก่แกลบที่ความชื้น 10% ประมาณวันละ 1.86 ตัน หรือ 100.28 ตัน/รอบการหมัก สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ประมาณวันละ 282.61 ลูกบาศก์เมตร/วัน สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ไม่น้อยกว่า 0.026kg CO2/ปี
 
7 กันยายน 2562 , 13:59 น. , อ่าน 11  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด