เชียงใหม่ จัดประชุมวิเคราะห์การจัดการปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า เตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในปี 2563 ที่ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในปี 2563 โดยมีภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนกว่า 100 คนเข้าร่วม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากการถอดบทเรียนเรื่องปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในปี 2563 จังหวัดเชียงใหม่ ยังคงมาตรการป้องกันเป็นหลัก ก่อนที่จะมีการดำเนินมาตรการบรรเทา ซึ่งยังคงต้องหามาตรการเพื่อควบคุมปริมาณ PM 2.5 ในพื้นที่ก่อน พร้อมเร่งสร้างความเข้าใจในการใช้กฎกติกา 60 วันห้ามเผา ให้มีหยุดการเผาโดยสิ้นเชิง ให้ประชาชนเข้าใจมาตรการทางกฏหมายอย่างชัดเจน และร่วมกันวางแผนการแก้ไขปัญหาในระยะยาว
ภายในการประชุมมีการนำเสนอแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในปี 2563 โดย 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริหารจัดการในพื้นที่ป่า กลุ่มบริหารจัดการในพื้นที่เกษตร กลุ่มบริหารจัดการในพื้นที่ชุมชนและเขตทาง กลุ่มบริหารจัดการด้านสาธารณสุข และกลุ่มความร่วมมือด้านการสนับสนุนดอยหลวงเชียงดาวโมเดล เพื่อกำหนดมาตรการจัดทำแผนและเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 25 อำเภอ
ทั้งนี้ ในปี 2562 ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่าจังหวัด บูรณาการกับทุกภาคส่วนจัดเตรียม บุคลากร งบประมาณ การบริหารจัดการ ด้วยกัน จัดตั้งศูนย์อำนวยการสั่งการในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน จัดทำ Safety Zone ให้ประชาชนพร้อมทั้งประกาศมาตรการบังคับใช้กฎหมายกำหนดช่วงเวลาห้ามเผา และแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง คุมการเผาในแต่ละพื้นที่ อีกทั้งส่งเสริมการร่วมกันปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อให้เกิดป่าที่เป็นประโยชน์หลากหลายในพื้นที่ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
 
9 กันยายน 2562 , 12:24 น. , อ่าน 26  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม