รายงานพิเศษโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (โครงการเกษตรวิชญา) ตอน : ไผ่ไม้เศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดรายได้ของคนในชุมชนพื้นที่โครงการเกษตรวิชญา

  
    
จากการสำรวจพื้นที่และจำนวนผู้เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการเกษตรวิชญาตามพระราชดำริ ธนาคารอาหารชุมชน บ้านกองแหะ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พบไม้ตามศาสตร์พระราชา การปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 ทั้งไม้ใช้สอยประมาณ 22 ชนิด ไม้กินได้มีประมาณ 36 ชนิด และไม้เศรษฐกิจมีประมาณ 11 ชนิด ถ้ากล่าวถึงไม้เศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดรายได้ของคนในชุมชนละแวกพื้นที่โครงการเกษตรวิชญาตามพระราชดำริ ธนาคารอาหารชุมชน คงจะปฏิเสธไม่ได้ที่จะไม่กล่าวถึงไผ่ พืชตระกูลหญ้าที่สูงที่สุดในโลก เติบโตเร็วที่สุดในโลก และมีศักยภาพในการเก็บกักคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยลดภาวะโลกร้อน และเป็นพันธุ์ไม้เอนกประสงค์ที่อยู่คู่วิถีชีวิตของคนไทยและชาวเอเชียมาอย่างช้านาน ประเทศไทยพบไผ่มากกว่า 72 ชนิดใน 17 สกุล กระจายตามภูมิภาคต่างๆ สำหรับในพื้นที่โครงการเกษตรวิชญาตามพระราชดำริ ธนาคารอาหารชุมชน พบไผ่ 5 สกุล 8 ชนิด คือไผ่หวาน ไผ่หก ไผ่ซาง ไผ่ไร่ ไผ่รวกไผ่เลี้ยง ไผ่บงและ ไผ่ข้าวหลาม ชาวบ้านชุมชนบ้านกองแหะ มักนำไผ่มาใช้ประโยชน์ในวิถีชีวิตประจำวันโดยใช้เป็นอาหาร สร้างที่อยู่อาศัย และเครื่องมือเครื่องใช้ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ ป้องกันการพังทลายของดิน เป็นแนวป้องกันพายุ ชะลอความเร็วของกระแสน้ำป่า และป้องกันภาวะน้ำท่วมฉับพลัน รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาดูงานของชุมชนและผู้สนใจอีกด้วย
 
9 กันยายน 2562 , 15:39 น. , อ่าน 11  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด