เชียงใหม่ เตรียมจัดงาน OPEN HOUSE HANDS-ON RMUTL 2019

  
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เตรียมจัดกิจกรรมเปิดบ้านบัณฑิตนักปฏิบัติ โชว์ผลงาน แข่งขันทักษะ เตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยและอาชีพในอนาคต
รศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบันนักศึกษามีความต้องการสัมผัสสิ่งที่อยากได้เรียนรู้มาก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงเตรียมเปิดบ้านแข่งขันทักษะ นำเสนอผลงานเด่น OPEN HOUSE HANDS-ON RMUTL 2019 นวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้นักเรียน นักศึกษาได้สัมผัสถึงบรรยากาศการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย ก่อนเข้ามาเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และยังเป็นการแสดงศักยภาพบัณฑิตนักปฏิบัติ มืออาชีพ ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ถ่ายทอดทักษะ กระบวนการและประมวลองค์ความรู้ที่ได้จากห้องเรียน แก่น้องๆนักเรียนที่กำลังเตรียมพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยและทิศทางของการประกอบอาชีพในอนาคต ภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ อาทิ การแข่งขันเจาะระเบิดอุโมงค์ในภูเขา กิจกรรมสร้างอากาศยานควบด้วยวิทยุ RC Plane การแข่งขันทักษะทางด้านสถาปัตยกรรม ด้านทัศนศิลป์ ด้านการออกแบบ กิจกรรมทดสอบความรู้ทางด้านบัญชี การแข่งขันอ่านข่าวภาษาอังกฤษ การจัดแสดงเทคนิคการรับสัญญาณวิทยุแบบไม่ใช่แบตเตอรี่ และการประยุกต์สนามแม่เหล็กเพื่อการลอยตัว การเชื่อมและหุ่นยนต์เชื่อมในงานอุตสาหกรรม การสร้างชิ้นส่วนแขนกลด้วยโปรแกรม การใช้ 3D Printer การผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกัด เครื่องกลึง ซีเอ็นซี และเครื่องตัดโลหะด้วยเส้นลวดไฟฟ้า เป็นต้น การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ การแสดงผลงานหลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการอาหารการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การตอบถามทางการตลาด และการจัดแสดงผลงานทางวิชาการอีกมากมาย
ทั้งนี้ ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจ ร่วมงาน OPEN HOUSE HANDS-ON RMUTL 2019 เปิดบ้านบัณฑิตนักปฏิบัติราชมงคลล้านนา ในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ห้วยแก้ว และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-5392-1444 หรือ www.rmutl.ac.th
 
9 กันยายน 2562 , 16:06 น. , อ่าน 17  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม