จังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศัตรูพืชในกาแฟ..//

  
    เกษตรจังหวัดเชียงใหม่หนุนจัดการศัตรูพืชแบบปลอดภัยในกาแฟ ยกระดับมาตรฐานผลผลิตปลอดภัย ทั้งต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม..//
ที่โรงแรมศิรินาถการ์เด้นท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการผลิตการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศัตรูพืชในกาแฟเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรทางด้านคุณภาพและความปลอดภัย ให้กับเกษตรกรใน 11 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 100 คน
นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การผลิตสินค้าการเกษตร ในยุคปัจจุบัน ผู้บริโภคมีส่วนกำหนดทิศทางและคุณภาพการผลิต ต้องการบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง ทั้ง ต่อตัวผู้บริโภคเอง และสิ่งแวดล้อม ส่วนเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรนั้น ต้องปรับตัวทั้งวิธีการผลิต เรียนรู้วิทยาการใหม่ๆ โดยเฉพาะวิธีการการจัดการศัตรูพืช แบบปลอดภัยจากสารเคมี โดยวิธีผสมผสาน, หรือเรียกว่า IPM ซึ่งใช้หลากหลายวิธี ทั้งที่เป็นนวัตกรรม งานวิจัยหรือแม้กระทั่งความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว เน้นความปลอดภัยทั้งระบบ โดยผ่านโรงเรียนเกษตรกร เพื่อบูรณาการใช้ทั้งประสบการณ์ ,วิชาการ,เทคโนโลยี ,ภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือแม้กระทั่งงานวิจัยใหม่ นำมาบูรณาการร่วมกันในด้านการจัดการโรคและแมลงเพื่อจัดทำปฏิทินการระบาดและการบริหารจัดการศัตรูพืชของกาแฟให้เหมาะสมกับพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีพื้นที่ปลูกกว่า 30,000 ไร่ ซึ่งในแต่ละปีจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้จังหวัดเชียงใหม่ปีละหลายล้านบาท
 
9 กันยายน 2562 , 16:20 น. , อ่าน 16  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด