จังหวัดเชียงใหม่ เปิดอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่หลังใหม่ อย่างเป็นทางการ

  
    อธิบดีกรมการปกครอง เปิดอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่หลังใหม่ อย่างเป็นทางการ พร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ
ที่ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่หลังใหม่ โดยมีพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง และพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 9 รูป ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้าร่วมพิธี ในการนี้ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนมากเข้าร่วม ซึ่งกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 12,095,000 บาท ให้จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอหลังใหม่ มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ตามแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อทดแทนที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่หลังเดิม ที่มีพื้นที่คับแคบ และเปิดใช้งานมาเป็นเวลานานจนปัจจุบันมีสภาพเก่าทรุดโทรม
ทั้งนี้ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่หลังใหม่ ได้ย้ายมาเปิดให้บริการอยู่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มเปิดให้บริการประชาชนมาตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2561 เป็นต้นมา เป็นศูนย์กลางในการบริหารงานราชการ ที่สามารถอำนวยความสะดวกให้การปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มาใช้บริการได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง มีพื้นที่มีความกว้างขวาง และสามารถรองรับการให้บริการประชาชนที่มีจำนวนมากขึ้น
 
9 กันยายน 2562 , 16:28 น. , อ่าน 6  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม