ก.ก.ล. เตรียมความพร้อมให้ อปท. 14 จังหวัดภาคเหนือ รองรับการถ่ายโอนภารกิจฯ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตามร่างแผนการกระจายอํานาจฯ
ที่ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการเปิดโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) ระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2562 โดยมีนายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคเหนือ กว่า 600 คน เข้าร่วม
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน มีหน้าที่หลักในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนตามขอบเขตอำนาจการบริหารงานในท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้อง ลดความซ้ำซ้อนของการดำเนินงาน รวมถึงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับนวัตกรรมภาครัฐ ในการให้บริการสาธารณะและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นอกจากนี้ยังมีการเตรียมการในการรับถ่ายโอนภารกิจตามร่างแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ เพื่อเป็นการสนับสนุนแนวทางการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น พัฒนา อปท.ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการแนะแนวทางการจัดการหน่วยงานให้ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี และผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโอกาสเข้ารับรางวัลในระดับนานาชาติอีกด้วย
ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 14 มาตรา 250 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
10 กันยายน 2562 , 17:50 น. , อ่าน 13  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม