องคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกันยายน 2562..//

  
    องคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการดำเนินงานที่ผ่านมาของมูลนิธิโครงการหลวง ขณะเดียวกันที่ประชุมมีมติรับรองขึ้นทะเบียนพันธุ์พีชพันธุ์ใหม่ “รูบี้โกลด์ 1” ..//
ที่ห้องดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 12/ 2562 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ให้มีความต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน ทั้งนี้ ได้มีการพิจารณาโครงการวิจัยภายใต้งบประมาณของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้พิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัยที่เหมาะสมและตรงกับความจำเป็น เพื่อประโยชน์ต่อมูลนิธิ ฯ โดยมีโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาแล้วจำนวน 40 เรื่องโครงการวิจัยที่รอการพิจารณา จำนวน 3 เรื่อง จากจำนวนโครงการวิจัยที่เสนอขอ 117 โครงการ
ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้มีการขอรับรองขึ้นทะเบียนพันธุ์พีชพันธุ์ใหม่ จำนวน 1 พันธุ์ คือ“รูบี้โกลด์ 1” ซึ่ง รศ.ดร.อุณารุจ บุญประกอบ นักวิจัยของโครงการหลวง สามารถพัฒนาพันธุ์ลูกผสมจากการผสมพันธุ์เปิดของพีช พันธุ์เจด ลักษณะเด่นคือ ผลกลมสีเหลืองทอง เนื้อผลไม่นิ่ม ไม่เละง่ายสามารถปรับตัวและเจริญเติบโตได้ดี เหมาะกับการเพาะปลูกในพื้นที่ที่มีสภาพอากาศร้อนเร็ว ทนต่อโรคราสนิม และโรคใบจุด ให้ผลผลิตคุณภาพสูงอย่างสม่ำเสมอ สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วกว่าพันธุ์เดิมและมีอายุวางจำหน่ายได้นานเพิ่มขึ้น 10-14 วัน คุ้มค่าต่อการเพาะปลูกเชิงพาณิชย์ ปัจจุบันได้นำขยายสู่งานส่งเสริมให้เกษตรกรได้เพาะปลูกแล้ว 4 แห่ง จำนวน 1,850 ต้น และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ยังขอรับการสนับสนุนพีชพันธุ์ใหม่ เพื่อนำไปขยายผลส่งเสริมให้เกษตรกรใน 5 แห่ง ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี แม่สลอง ป่าเกี๊ยะใหม่ ห้วยน้ำขาว และปางหินฝน จำนวนรวม 1,550 ต้น
นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณา แผนการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ ของกองทุนโครงการพัฒนาและผลิตเห็ดเขตหนาวเพื่อทดลองตลาด ในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบเห็ดจากงานส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของเห็ดให้มีสรรพคุณทางยา และเพิ่มความหลากหลายของสินค้าให้แก่ผู้บริโภคมากขึ้น
 
11 กันยายน 2562 , 14:27 น. , อ่าน 15  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด