องคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวง

  
    องคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง เร่งเดินหน้าใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ในพื้นที่สถานีและศูนย์ ทั้ง 39 แห่ง ส่งเสริมจิตสำนึกของเกษตรกรให้ใส่ใจดูแลพืชผลเพื่อคุณภาพที่ดีและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ณ ห้องประชุมดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าสถานีวิจัย/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และผู้แทนหน่วยงานที่ดำเนินงานสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง และอาสาสมัคร กว่า 100 คน เข้าร่วม
ในการนี้ องคมนตรีได้ให้นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม และรับฟังรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานสนับสนุน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 มี การจัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ให้แก่สถานีเกษตรหลวงและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงต่าง ๆ รวม 10 แห่ง จำนวน 9,000,000 กล้า เพื่อลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน และการจัดทำฐานข้อมูลแปลงถือครองการเกษตรของเกษตรกรศูนย์พัฒนาฯ เลอตอ รวม 14 หมู่บ้าน ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงยังให้ความสำคัญในการรณรงค์การใช้สารชีวภัณฑ์/สารปลอดภัยในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยมีปริมาณการนำสารชีวภัณฑ์/สารปลอดภัยไปใช้ในพื้นที่ สถานี/ศูนย์ รวม 39 แห่ง ในเดือนสิงหาคม รวม 18,727.20 หน่วย ปริมาณการใช้สะสม ปี 2562 ( 11 เดือน) รวม 54,738.56 หน่วย ซึ่งเกินกว่าแผนประมาณการณ์ที่คาดไว้ และยังดำเนินการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านอารักขาพืช ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ของสถานี/ศูนย์ ต่าง ๆ และเร่งดำเนินการด้านการส่งเสริมจิตสำนึกของเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ ให้ใส่ใจดูแลพืชผลเพื่อคุณภาพที่ดีและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
นอกจากนี้แล้ว ในวันที่ 14 - 30 กันยายน 2562 โครงการหลวงจะมีการจัดกิจกรรม Healthy Festival Week เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป สมุนไพรแปรรูป หัตถกรรม ชา และปศุสัตว์ ในราคาพิเศษให้แก่ผู้บริโภค ในช่องทางการจำหน่ายต่าง ๆ ของโครงการหลวง อาทิ ร้านโครงการหลวง ทั้งในกรุงเทพ เชียงใหม่ อุดรธานี และช่องทางออนไลน์ ต่าง ๆ อีกด้วย
 
12 กันยายน 2562 , 12:32 น. , อ่าน 11  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม