รพ.สวนปรุง ร่วมกับ คณะเภสัชฯ มช. พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยเพิ่มช่องทางรับยาร้านขายยาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    โรงพยาบาลสวนปรุงเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แก้ไขปัญหาความแออัดในโรงพยาบาล และลดภาระของผู้ป่วยที่มาใช้บริการในโรงพยาบาล
แพทย์หญิงสุวรรณี เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง เปิดเผยว่า โรงพยาบาลสวนปรุง ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาระบบยาและบริการเพื่อการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตสู่ร้านยาในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในการแก้ไขปัญหาความแออัดในโรงพยาบาล ลดเวลาการรอรับยา และลดภาระการเดินทางของผู้ป่วยที่มาใช้บริการในโรงพยาบาล เริ่มดำเนินการในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ในระยะแรกจะบริการผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าใน 4 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด และจิตเวช ให้กับร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ โดยโครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขณะนี้มีร้านยาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ยาสี่แยกข่วงสิงห์ อำเภอเมือเชียงใหม่ ร้านยาฟาร์ม่า เฮลท์แคร์ อำเภอสันทราย และร้านละเอียดเภสัช อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลเท่านั้น ผู้ป่วยจิตเวชยังสามารถเข้าถึงยาได้ง่าย สะดวก และลดภาระค่าใช้จ่ายการเดินทางมารับยา ซึ่งผู้ป่วยจะได้รับการดูแลการใช้ยาจากเภสัชกรร้านยาที่ผ่านการอบรม เพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้ยาได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
 
2 ตุลาคม 2562 , 16:17 น. , อ่าน 7  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม