โครงการชลประทานเชียงใหม่ จัดกิจกรรม จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  
    โครงการชลประทานเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย กำจัดวัชพืช
ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำสันหนอง บ้านแพม หมู่ที่ 8 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ และ นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม ร่วมเปิดกิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย ภายใต้ กิจกรรมการกำจัดวัชพืช (จองหูหนูยักษ์) เนื่องจากระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา พื้นที่ในบริเวณดังกล่าว ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุโพดุลพัดพาวัชพืช ”จองหูหนูยักษ์” ลอยมาสะสมในบริเวณอ่างเก็บน้ำเป็นจำนวนมาก ทำให้เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ำและก่อให้เกิดน้ำเสียจากการสะสมของวัชพืช หากไม่รีบดำเนินการกำจัดอาจเกิดการแพร่ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยา
ในการนี้ มีส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการ พนักงานราชการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประชาชนจิตอาสา เกษตรกรผู้ใช้น้ำ ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่กรมชลประทานเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน นอกจากนี้ ยังร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 10000 ตัว ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติบริเวณอ่างเก็บน้ำสันหนอง เพื่อเป็นแหล่งขยายพันธุ์ปลาและเป็นแหล่งโปรตีนของประชาชนในพื้นที่ต่อไป
 
2 ตุลาคม 2562 , 19:42 น. , อ่าน 7  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย