เครือข่ายประกันสังคมและผู้ประกอบอาชีพอิสระภาคเหนือ เข้าร่วมโครงการประกันสังคมทั่วหน้า สู่แรงงานภาคอิสระ

  
    ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการขับเคลื่อนการขยายความคุ้มครอง มาตรา 40 กลุ่มอาชีพอิสระ ภายใต้โครงการประกันสังคมทั่วหน้า สู่แรงงานภาคอิสระ รุ่นที่ 3 ที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดโครงการประกันสังคมทั่วหน้า สู่แรงงานภาคอิสระ โดยมีนางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ประกันสังคมจังหวัดเครือข่าย หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายประกันสังคมและผู้ประกอบอาชีพอิสระในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง กว่า 200 คน เข้าร่วม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เป็นหลักประกันที่มั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้นได้ ตามยุทธศาสตร์ชาติ ในการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ให้กับแรงงานนอกระบบ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพอิสระ อาทิ กลุ่มเกษตรกร ชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ เลี้ยงสัตว์ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพรับจ้าง กลุ่มค้าขายหาบเร่แผงลอย และกลุ่มอาชีพอิสระอื่น ๆ ให้เข้าถึงสวัสดิการความคุ้มครองทางสังคม โดยการสมัครเข้าสู่ระบบความคุ้มครองประกันสังคมตามมาตรา 40 เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองเมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิต เงินสงเคราะห์บุตร รวมถึงเงินบำเหน็จชราภาพ เพื่อเป็นทุนในการดำรงชีพยามชรา
ทั้งนี้ โครงการประกันสังคมถ้วนหน้า สู่แรงงานภาคอิสระ เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสวัสดิการภาครัฐด้านการประกันสังคม และสร้างแรงจูงใจให้แรงงานนอกระบบ เข้าถึงการมีหลักประกันทางสังคมและยังเป็นการพัฒนาเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ ขับเคลื่อนให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 
3 ตุลาคม 2562 , 13:01 น. , อ่าน 7  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม