สดร. ร่วมกับ สถาบันพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เสริมศักยภาพวิศวกรรมดาวเทียม หนุนสร้าง TSC-1 ดาวเทียมฝีมือคนไทย

  
    สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงนามความร่วมมือ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมดาวเทียมและวิทยาศาสตร์อวกาศ เตรียมสร้าง TSC-1 ดาวเทียมฝีมือคนไทยในอนาคต
ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงนามความร่วมมมือด้านวิศวกรรมดาวเทียมและวิทยาศาสตร์อวกาศ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ในด้านวิศวกรรมดาวเทียมและวิทยาศาสตร์อวกาศ รวมถึงผลิตบุคลากรด้านดาวเทียมและวิทยาศาสตร์อวกาศที่มีความรู้ความสามารถขึ้นภายในประเทศ ผลิตและพัฒนางานวิจัยร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด องค์ความรู้ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะต่อยอดไปสู่การสร้างโมเดลดาวเทียมขนาดเล็ก ซึ่งนำมาใช้เป็นโมเดลต้นแบบสำหรับสร้าง TSC-1 ดาวเทียมฝีมือคนไทยภายใต้โครงการ “ภาคีความร่วมมือพัฒนาความสามารถเทคโนโลยีอวกาศไทย” ต่อไปในอนาคต
ทั้งนี้ ภาคีความร่วมมือพัฒนาความสามารถเทคโนโลยีอวกาศไทย (Thai Space Consortium : TSC) เกิดจากความร่วมมือสำคัญของ 3 หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แก่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เพื่อร่วมกันพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็กสำหรับวิจัย ออกแบบและสร้างโดยทีมวิศวกรและบุคลากรของ 3 หน่วยงาน นำไปสู่การสร้างประสบการณ์พัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงในประเทศไทย ซึ่งอนาคตจะเป็นพื้นฐานให้เกิดอุตสาหกรรมอวกาศ คาดว่า จะสามารถส่งขึ้นสู่อวกาศได้ภายในปี 2567 ดาวเทียมดวงนี้ มีน้ำหนักประมาณ 100 กิโลกรัม
 
3 ตุลาคม 2562 , 17:09 น. , อ่าน 9  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย