เชียงใหม่ เปิดโชว์รูมเครื่องจักรกลการเกษตร โครงการความร่วมมือเกษตรไทย - จีน

  
    โครงการความร่วมมือเกษตรไทย - จีน เปิดโชว์รูมและศูนย์บริการหลังการขายเครื่องจักรกลการเกษตร ช่วยเหลือเกษตรกรลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ส่งเสริมให้เกษตรกรมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ที่ โครงการความร่วมมือเกษตรไทย - จีน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโชว์รูมและศูนย์บริการหลังการขายเครื่องจักรกลการเกษตร โดยมีนายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสาวรัชนีกร แซ่ต้วน ประธานมูลนิธิพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรไทย หัวหน้าส่วนราชการทั้งประเทศไทยและจีน ผู้แทนสถาบันจำนวนมากเข้าร่วม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการความร่วมมือเกษตรไทยจีน เป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนที่จะช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยให้ดีขึ้น โดยการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับเกษตรกรไทยทั้งในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุนให้ประสบความสำเร็จ นอกจากนั้นแล้วยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องระหว่างไทย – จีน ที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน
ทั้งนี้ โชว์รูมและศูนย์บริการหลังการขายเครื่องจักรกลการเกษตรความร่วมมือไทย – จีน เป็นการนำร่องในโครงการเกษตรไทย - จีน นำเข้าเครื่องจักรทางการเกษตรจากประเทศจีน ให้เกษตรกรมีโอกาสได้ซื้อเครื่องจักรที่มีคุณภาพและราคาถูกกว่าท้องตลาด พร้อมด้วยศูนย์บริการหลังการขายและศูนย์อบรมการใช้เครื่องจักร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาต้นทุนเครื่องจักรการเกษตรที่มีราคราแพง ช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ส่งเสริมให้เกษตรกรมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 
4 ตุลาคม 2562 , 15:35 น. , อ่าน 8  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม