เชียงใหม่ เร่งทำแผนเผชิญเหตุรับมือหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก..//

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ระดมความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทำแผนเผชิญเหตุรับมือหมอกควันไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ให้ครอบคลุมทุกช่วงเวลา เพื่อแก้ไขปัญหาในทุกพื้นที่..// นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนการจัดการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ของจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2563 ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าให้ครอบคลุม สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปี 2562 – 2563 เป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1. ระยะเร่งด่วน/ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 เน้นการสร้างความเข้าใจให้เกิดความตระหนักรู้กับประชาชน เยาวชน กลุ่มเปราะบาง ผ่านทุกช่องทางและหลากหลายภาษา รวมทั้งจัดให้เครือข่าย อสม. ของกระทรวงสาธารณสุข ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน รวมถึงจัดตั้งศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดตั้งอาสาสมัครหมู่บ้านดับไฟป่าทุกหมู่บ้าน ตลอดจน ได้สั่งให้ทุกอำเภอจัดทำทะเบียนผู้มีอาชีพเข้าป่าหาของป่าเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเข้าป่า 2. ระยะกลาง/ระหว่างเกิดเหตุ ระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ 2563 - 30 เมษายน 2563 เช่น กำหนดให้มีช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาด ระยะเวลา 61 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2563 ซึ่งอาจพิจารณาขยายระยะเวลาเพิ่มเติมตามความเหมาะสม และ 3. ระยะยาว/หลังเกิดเหตุ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งการจัดทำฝายชะลอน้ำ ทำแนวกันไฟป่าเปียกทุกอำเภอ กิจกรรมบูรณาการแก้ไขและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเสียหายจากไฟป่า ส่งเสริมสร้างชุมชนปลอดการเผาในพื้นที่การเกษตรและแนวทางเกษตรยั่งยืนเพื่อเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหา ลดการเผา เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำเกษตรเชิงเดี่ยว และส่งเสริมอาชีพใหม่ที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืน
 
4 ตุลาคม 2562 , 16:20 น. , อ่าน 20  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด