จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน ร่วมพัฒนาคลองแม่ข่า รวมพลังความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจของชาวเชียงใหม่
ที่บริเวณเชิงสะพานซอยสุขเกษม 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประชาชน และภาคส่วนต่างๆ จำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรม โดยร่วมกันกำจัดผักตบชวา ขุดลอกคลองแม่ข่า ปรับแต่งภูมิทัศน์ริมฝั่งคลองให้สวยงาม เก็บกวาดขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาดริมฝั่งคลอง ระยะทางกว่า 1 กิโลเมตรเมตร
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดเชียงใหม่ได้พิจารณาคัดเลือกคลองแม่ข่าในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ บริเวณเชิงสะพานซอยสุขเกษม 1 เป็นพื้นที่ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า และเป็นการเชิญชวน เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
ทั้งนี้ คลองแม่ข่า เป็น 1 ใน 7 ชัยมงคลของการสร้างเมืองเชียงใหม่ เป็นประตูระบายน้ำที่ใช้ป้องกันน้ำท่วมและสำคัญต่อการบริหารจัดการน้ำของตัวเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการพัฒนารักษาคลองแม่ข่าให้ใสสะอาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คลองแม่ข่ากลับมามีสภาพปกติดังเดิม
 
5 ตุลาคม 2562 , 11:05 น. , อ่าน 28  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม