รมช.ศึกษาฯ เปิดโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนภาคเหนือตอนบน ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนภาคเหนือตอนบน พร้อมส่งเสริมการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยมีนายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หัวหน้าส่วนราชการ และครูโรงเรียนเอกชนจากจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน และลำปาง กว่า 500 คนเข้าร่วม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงการศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายให้การจัดการศึกษาเป็นการให้ครูและผู้เรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และมีการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะต้องมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ ครูผู้สอนต้องมีความรู้ในเรื่องการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพราะปัจจุบันรูปแบบการเรียนรู้และวิธีการแสวงหาความรู้มีการปรับเปลี่ยนไปจากระบบการศึกษาในรูปแบบเดิมที่มีครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียนฝ่ายเดียว ไปสู่รูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ทั้งนี้ การจัดอบรมครูโรงเรียนเอกชนจะมีการจัดอบรมตามเขตพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ทั้ง 18 ภาค และกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 26 กันยายน ถึง 20 ตุลาคม 2562 เพื่อพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และพร้อมที่จะพัฒนาประเทศไทยต่อไปในอนาคต
 
5 ตุลาคม 2562 , 17:02 น. , อ่าน 6  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม