กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดโครงการ Open Innovation ขยายตลาดสินค้าแก่ผู้ประกอบการ

  
    สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานแสดงสินค้านวัตกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจให้แก่ผู้ร่วมโครงการ Open Innovation สร้างโอกาสเชื่อมโยงเครือข่ายนวัตกรรมในพื้นที่ พร้อมสร้างพันธมิตรธุรกิจและขยายตลาดสินค้าแก่ผู้ประกอบการ
ที่ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้านวัตกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจกับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศแก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ด้วยนวัตกรรมแบบเปิด(Open Innovation) โดยมีนางจันทรรัตน์ ปิยพัทธไชย์ อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่สนใจจำนวนมากเข้าร่วม
สำหรับโครงการ Open Innovation ได้รับทุนสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยมีอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดคโคโมดา สตูดิโอ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป จำนวนกว่า 50 ราย นำแนวคิดนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ โดยเสริมสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนเขียนแผนธุรกิจ วางกลยุทธ์การตลาด เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้ครอบคลุมทุกมิติผ่านกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมากกว่า 60 ชั่วโมง พร้อมกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก รวมถึงกิจกรรมสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจอาหารในภาคเหนือด้วยแนวคิดนวัตกรรม นอกจากนั้นแล้วยังทำให้ให้ผู้เข้าร่วมเกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายกับผู้ส่งออกและผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ เกิดการลงทุนของภาคเอกชน สร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ เกิดการพัฒนาการค้าระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง โดยส่งผลต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศ
 
5 ตุลาคม 2562 , 17:33 น. , อ่าน 5  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม